ⓘ Deklarimi për të Drejtat e Personave që i përkasin pakicave kombëtare ose etnike, fetare dhe gjuhësore. Deklarata mbi te Drejtat e Personave qe i perkasin pakic ..

                                     

ⓘ Deklarimi për të Drejtat e Personave që i përkasin pakicave kombëtare ose etnike, fetare dhe gjuhësore

Deklarata mbi te Drejtat e Personave qe i perkasin pakicave kombetare ose etnike, religjioze dhe gjuhesore eshte miratuar nga Asambleja e Pergjithshme e OKB-se me 18 dhjetor 1992, pa votim, me rezoluten nr. 47/135.

Dispozitat e tij kryesore perfshijne qe "Personat qe u perkasin pakicave kombetare ose etnike, fetare dhe gjuhesore ketu e tutje te referuara si persona qe u perkasin pakicave kane te drejte te gezojne kulturen e tyre, te profess dhe praktikojne fene e tyre dhe te perdorin gjuhen e tyre, ne menyre private dhe publike, lirisht dhe pa nderhyrje ose ndonje forme diskriminimi "neni 2.1.

                                     

1. Instrumentet nderkombetare qe i referohen Deklarates

Konventa Kuader per Mbrojtjen e Pakicave Kombetare i referohet Deklarates ne para. 24 te Raportit shpjegues.

Konventa BSHP per Garantimin te Drejtave te Personave qe i perkasin pakicave kombetare ne perkthime te tjera - Konventa per te Drejtat e Personave qe i perkasin Pakicave Kombetare ose Konventa per Mbrojtjen te Drejtave te Personave qe i perkasin pakicave kombetare i referohet Deklarates ne preambulen e saj.

                                     

2. Me shume info

Deklarimi

Kimentimi i deklarimit E/CN.4/Sub.2/AC.5/2005/2

Raportuesi Special i OKB-se per çeshtjet e minoriteteve, mandati i te cilit perfshin promovimin e Deklarates